book a Trip

A103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (کودکان 4 تا 8 سال)-18 عصر -دوشنبه و چهارشنبه- کاملا تضمینی

A103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (کودکان 4 تا 8 سال)-18 عصر -دوشنبه و چهارشنبه- کاملا تضمینی (ظرفیت محدود)

تاریخ قرار : 
15 شهریور تا 17 شهریور

قیمت : 
1 هزار تومان
+ امکان اجاره دوچرخه در این تور وجود ندارد