روستای انارم- دوچرخه سواری- متوسط
آبشار گزو Gazou -دوچرخه سواری متوسط
آموزش دوچرخه سواری برای تمامی سنین- تضمینی
مشاوره و راهنمایی در خرید دوچرخه
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
تعمیر دوچرخه در محل
فروشگاه ملزومات دوچرخه
استخدام در آراکس
برگزاری تور اختصاصی- شرکتها و سازمانها


کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز دوشنبه 15 تیر 1394
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
۶
۷
۸
۹
جمعه
شهادت حضرت علی (ع)
جمعه
جمعه
عید فطر
عید فطر
۱
جمعه
۲
5085 روستای انارم- دوچرخه سواری- متوسط 13 از 19 یک روزه پنجشنبه 18 تیر
کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز دوشنبه 15 تیر 1394
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
۶
۷
۸
۹
جمعه
شهادت حضرت علی (ع)
جمعه
جمعه
عید فطر
عید فطر
۱
جمعه
۲
1030 آبشار گزو Gazou -دوچرخه سواری متوسط-مینیبوس سیترا 21 نفره 15 از 21 3.5 روزه چهارشنبه 17 تیر تا 19 تیر
امروز دوشنبه 15 تیر 1394
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
۶
۷
۸
۹
جمعه
شهادت حضرت علی (ع)
جمعه
جمعه
عید فطر
عید فطر
۱
جمعه
۲
6087 آبشار گزو Gazou -دوچرخه سواری متوسط-مینیبوس اویکو 19 نفره 17 از 19 3.5 چهارشنبه 17 تیر تا 19 تیر
کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز دوشنبه 15 تیر 1394
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
شهادت حضرت علی (ع)
جمعه
جمعه
عید فطر
عید فطر
۱
جمعه
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
جمعه
۹
1011 A101- آموزش دوچرخه سواری- پایه (کودکان 4 تا 8 سال)-8:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 21 تیر تا 23 تیر
امروز دوشنبه 15 تیر 1394
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
شهادت حضرت علی (ع)
جمعه
جمعه
عید فطر
عید فطر
۱
جمعه
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
جمعه
۹
5077 A102- آموزش دوچرخه سواری- پایه (کودکان 4 تا 8 سال)-10:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 21 تیر تا 23 تیر
امروز دوشنبه 15 تیر 1394
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
شهادت حضرت علی (ع)
جمعه
جمعه
عید فطر
عید فطر
۱
جمعه
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
جمعه
۹
5078 A103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (کودکان 4 تا 8 سال)-18:30 عصر -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 21 تیر تا 23 تیر
کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز دوشنبه 15 تیر 1394
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
شهادت حضرت علی (ع)
جمعه
جمعه
عید فطر
عید فطر
۱
جمعه
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
جمعه
۹
1012 B101- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 تا 45 سال)-8:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 21 تیر تا 23 تیر
امروز دوشنبه 15 تیر 1394
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
شهادت حضرت علی (ع)
جمعه
جمعه
عید فطر
عید فطر
۱
جمعه
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
جمعه
۹
5079 B102- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 تا 45 سال)-10:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 4 از 5 دو جلسه یکشنبه 21 تیر تا 23 تیر
امروز دوشنبه 15 تیر 1394
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
شهادت حضرت علی (ع)
جمعه
جمعه
عید فطر
عید فطر
۱
جمعه
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
جمعه
۹
6088 B103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 تا 45 سال)-18:30 عصر-یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 21 تیر تا 23 تیر
امروز دوشنبه 15 تیر 1394
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
عید فطر
عید فطر
۱
جمعه
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
جمعه
۹
جمعه
شهادت امام جعفر صادق (ع)
جمعه
6090 B101- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 تا 45 سال)-8:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 4 مرداد تا 6 مرداد
امروز دوشنبه 15 تیر 1394
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
عید فطر
عید فطر
۱
جمعه
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
جمعه
۹
جمعه
شهادت امام جعفر صادق (ع)
جمعه
6091 B102- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 تا 45 سال)-10:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو یکشنبه 4 مرداد تا 6 مرداد
امروز دوشنبه 15 تیر 1394
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
عید فطر
عید فطر
۱
جمعه
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
جمعه
۹
جمعه
شهادت امام جعفر صادق (ع)
جمعه
6089 B103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 تا 45 سال)-18:30 عصر-یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 4 مرداد تا 6 مرداد
کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز دوشنبه 15 تیر 1394
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
شهادت حضرت علی (ع)
جمعه
جمعه
عید فطر
عید فطر
۱
جمعه
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
جمعه
۹
1013 C101- آموزش دوچرخه سواری- پایه (46 سال به بالا)-8:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 21 تیر تا 23 تیر
امروز دوشنبه 15 تیر 1394
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
شهادت حضرت علی (ع)
جمعه
جمعه
عید فطر
عید فطر
۱
جمعه
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
جمعه
۹
5081 C102- آموزش دوچرخه سواری- پایه (46 سال به بالا)-10:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 21 تیر تا 23 تیر
امروز دوشنبه 15 تیر 1394
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
شهادت حضرت علی (ع)
جمعه
جمعه
عید فطر
عید فطر
۱
جمعه
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
جمعه
۹
5082 C103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (46 سال به بالا)-18:30 عصر -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 21 تیر تا 23 تیر
کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز دوشنبه 15 تیر 1394
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
شهادت حضرت علی (ع)
جمعه
جمعه
عید فطر
عید فطر
۱
جمعه
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
جمعه
۹
5083 K101- آموزش دوچرخه سواری خصوصی- پایه (برای تمامی سنین)- کاملا تضمینی 10 از 10 دو جلسه یکشنبه 21 تیر تا 14 شهریور
امروز دوشنبه 15 تیر 1394
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
شهادت حضرت علی (ع)
جمعه
جمعه
عید فطر
عید فطر
۱
جمعه
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
جمعه
۹
5084 K102- آموزش دوچرخه سواری خصوصی- دو نفره- پایه (برای تمامی سنین)- کاملا تضمینی 10 از 10 دو جلسه یکشنبه 21 تیر تا 23 شهریور

نماد اعتماد الکترونیکی
عضویت در کلوپ اعضای آراکس
عضویت رایگان جهت اطلاع از سفرهای آراکس

جستجو
نظرسنجی
مزیت آراکس به نظر شما چیست؟

تبلیغات در سایت آراکس