روستای پاجی- دوچرخه سواری متوسط
جزیره قشم- دوچرخه سواری- رفت قطار، برگشت هواپیما
کمکهای اولیه- امداد و نجات کوهستان
فروش GPSهای دستی Garmin
سوالات متداول
فروش ویژه دوچرخه های 2016 اسکات شروع شد
فروش ساعت های هوشمند گارمین
آموزش دوچرخه سواری برای تمامی سنین- تضمینی
تعمیر دوچرخه در محل
مشاوره و راهنمایی در خرید دوچرخه
برگزاری تور اختصاصی- شرکتها و سازمانها


کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز جمعه 6 آذر1394
آذر - دی
ش ی د س چ پ ج
۷
۸
۹
اربعین
جمعه
رحلت رسول اکرم (ره)
جمعه
شهادت امام رضا (ع)
جمعه
۱
۲
۳
جمعه
۴
3036 جزیره قشم و هنگام- دوچرخه سواری- رفت قطار 4تخته،برگشت با هواپیما 8 از 16 6 روزه یکشنبه 15 آذر تا 20 آذر
امروز جمعه 6 آذر1394
آذر - دی
ش ی د س چ پ ج
۱
۲
۳
جمعه
۴
۵
۶
۷
ولادت حضرت رسول اکرم (ع)
۸
۹
جمعه
جمعه
جمعه
6126 جزیره قشم - دوچرخه سواری- رفت قطار 4تخته،برگشت با هواپیما-دی ماه 4 روز 14 از 16 دوشنبه 7 دی تا 11 دی
امروز جمعه 6 آذر1394
آذر - دی
ش ی د س چ پ ج
۱
۲
۳
جمعه
۴
۵
۶
۷
ولادت حضرت رسول اکرم (ع)
۸
۹
جمعه
جمعه
جمعه
3035 جزیره قشم - دوچرخه سواری- بدون ترانسفر تا قشم-دی ماه 4 روز 7 از 10 4 روزه سه شنبه 8 دی تا 11 دی
کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز جمعه 6 آذر1394
آذر - دی
ش ی د س چ پ ج
شهادت امام رضا (ع)
جمعه
۱
۲
۳
جمعه
۴
۵
۶
۷
ولادت حضرت رسول اکرم (ع)
۸
۹
جمعه
جمعه
6121 کارگاه آموزشی تخصصی کمکهای اولیه- دوره پیشرفته 23 از 25 16 ساعت پنجشنبه 3 دی تا 4 دی
امروز جمعه 6 آذر1394
دی - بهمن
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
۱
جمعه
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
جمعه
۹
6122 کارگاه آموزشی تخصصی کمکهای اولیه- دوره تکمیلی 23 از 25 16 ساعت پنجشنبه 24 دی تا 25 دی
کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز جمعه 6 آذر1394
آذر - دی
ش ی د س چ پ ج
رحلت رسول اکرم (ره)
جمعه
شهادت امام رضا (ع)
جمعه
۱
۲
۳
جمعه
۴
۵
۶
۷
ولادت حضرت رسول اکرم (ع)
۸
۹
جمعه
1011 A101- آموزش دوچرخه سواری- پایه (کودکان 4 تا 8 سال)-8:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 3 از 5 دو جلسه یکشنبه 22 آذر تا 24 آذر
امروز جمعه 6 آذر1394
آذر - دی
ش ی د س چ پ ج
رحلت رسول اکرم (ره)
جمعه
شهادت امام رضا (ع)
جمعه
۱
۲
۳
جمعه
۴
۵
۶
۷
ولادت حضرت رسول اکرم (ع)
۸
۹
جمعه
5077 A102- آموزش دوچرخه سواری- پایه (کودکان 4 تا 8 سال)-10:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 22 آذر تا 24 آذر
امروز جمعه 6 آذر1394
آذر - دی
ش ی د س چ پ ج
رحلت رسول اکرم (ره)
جمعه
شهادت امام رضا (ع)
جمعه
۱
۲
۳
جمعه
۴
۵
۶
۷
ولادت حضرت رسول اکرم (ع)
۸
۹
جمعه
5078 A103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (کودکان 4 تا 8 سال)-18:30 عصر -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 4 از 5 دو جلسه یکشنبه 22 آذر تا 24 آذر
کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز جمعه 6 آذر1394
آذر - دی
ش ی د س چ پ ج
رحلت رسول اکرم (ره)
جمعه
شهادت امام رضا (ع)
جمعه
۱
۲
۳
جمعه
۴
۵
۶
۷
ولادت حضرت رسول اکرم (ع)
۸
۹
جمعه
1012 B101- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 تا 45 سال)-8:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 4 از 5 دو جلسه یکشنبه 22 آذر تا 24 آذر
امروز جمعه 6 آذر1394
آذر - دی
ش ی د س چ پ ج
رحلت رسول اکرم (ره)
جمعه
شهادت امام رضا (ع)
جمعه
۱
۲
۳
جمعه
۴
۵
۶
۷
ولادت حضرت رسول اکرم (ع)
۸
۹
جمعه
6104 B102- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 تا 45 سال)-10:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 22 آذر تا 24 آذر
امروز جمعه 6 آذر1394
آذر - دی
ش ی د س چ پ ج
رحلت رسول اکرم (ره)
جمعه
شهادت امام رضا (ع)
جمعه
۱
۲
۳
جمعه
۴
۵
۶
۷
ولادت حضرت رسول اکرم (ع)
۸
۹
جمعه
6105 B103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 تا 45 سال)-18:30 عصر-یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 22 آذر تا 24 آذر
کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز جمعه 6 آذر1394
آذر - دی
ش ی د س چ پ ج
رحلت رسول اکرم (ره)
جمعه
شهادت امام رضا (ع)
جمعه
۱
۲
۳
جمعه
۴
۵
۶
۷
ولادت حضرت رسول اکرم (ع)
۸
۹
جمعه
1013 C101- آموزش دوچرخه سواری- پایه (46 سال به بالا)-8:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 22 آذر تا 24 آذر
امروز جمعه 6 آذر1394
آذر - دی
ش ی د س چ پ ج
رحلت رسول اکرم (ره)
جمعه
شهادت امام رضا (ع)
جمعه
۱
۲
۳
جمعه
۴
۵
۶
۷
ولادت حضرت رسول اکرم (ع)
۸
۹
جمعه
5081 C102- آموزش دوچرخه سواری- پایه (46 سال به بالا)-10:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 22 آذر تا 24 آذر
امروز جمعه 6 آذر1394
آذر - دی
ش ی د س چ پ ج
رحلت رسول اکرم (ره)
جمعه
شهادت امام رضا (ع)
جمعه
۱
۲
۳
جمعه
۴
۵
۶
۷
ولادت حضرت رسول اکرم (ع)
۸
۹
جمعه
5082 C103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (46 سال به بالا)-18:30 عصر -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 22 آذر تا 24 آذر
کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز جمعه 6 آذر1394
آذر - دی
ش ی د س چ پ ج
رحلت رسول اکرم (ره)
جمعه
شهادت امام رضا (ع)
جمعه
۱
۲
۳
جمعه
۴
۵
۶
۷
ولادت حضرت رسول اکرم (ع)
۸
۹
جمعه
5083 K101- آموزش دوچرخه سواری خصوصی- پایه (برای تمامی سنین)- کاملا تضمینی 9 از 10 دو جلسه یکشنبه 22 آذر تا 24 آذر
امروز جمعه 6 آذر1394
آذر - دی
ش ی د س چ پ ج
رحلت رسول اکرم (ره)
جمعه
شهادت امام رضا (ع)
جمعه
۱
۲
۳
جمعه
۴
۵
۶
۷
ولادت حضرت رسول اکرم (ع)
۸
۹
جمعه
5084 K102- آموزش دوچرخه سواری خصوصی- دو نفره- پایه (برای تمامی سنین)- کاملا تضمینی 10 از 10 دو جلسه یکشنبه 22 آذر تا 24 آذر

نماد اعتماد الکترونیکی
عضویت در کلوپ اعضای آراکس
عضویت رایگان جهت اطلاع از سفرهای آراکس

جستجو
نظرسنجی
اگر طی سه ماه اخیر با آراکس سفر کردید، امتیاز شما به وضیعیت تورها چیست؟
تبلیغات در سایت آراکس